Moduli online i aplikimit për diplomë

Mesazh informues

Ky modul shërben për aplikim për diplom për të gjithë ata student të cilët nuk kanë ose nuk kanë pasur llogari në sistem. Ju lutem sigurohuni që të gjitha të dhënat e juaj të jenë të sakta, përndryshe ju pamundësohet procesi i inicimit të diplomës.

Të dhënat personale
Të dhënat tjera
Të dhënat për fakultetin