Gjenerimi i fletëpagesës

Mesazh informues

KUJDES! Ky modul shërben për gjenerimin e pagesave, por në këtë modul pagesat duhet të gjenerohen vetëm nga studentët të cilët nuk kanë qasje në sistem pra për gjeneratat e studentëve me Indeks, të cilët nuk kanë ID kartelë.

Studentët të cilët kanë qasje në sistem pagesat duhet ti gjenerojnë pasi të qasen në sistem andaj ju lutem keni kujdes.

Kërko me numër personal