Verifikoni dokumentet të nënshkruara në mënyrë dixhitale
Mesazh informues

Ngarko një dokument PDF të nënshkruar për të kontrolluar nëse nënshkrimet dixhitale janë të vlefshme. Ne nuk do ta ruajmë përmbajtjen e dokumentit tuaj. Ne e mbajmë atë jo më gjatë se sa është e nevojshme për të vërtetuar nënshkrimet e tij dixhitale.

Ju lutem ngarkoni fajllin për verifikim. Formati i lejuar është .pdf me madhësi deri 25MB