Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata

Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Akademika e Kosovës për Siguri Publike. - This module serves to verify the validity of documents issued by the Kosovo Academy for Public Safety. - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Kosovska akademija za javnu bezbednost.

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.